Algemene voorwaarden Ortho Regulation

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Ortho Regulation & Orthodontic Technics: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Ortho Regulation gevestigd aan de Bolderweg 39F te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 39090836, met het BTW-nummer NL1288.64.242.B01 en met het e-mailadres info@orthoregulation.eu

b. klant: de natuurlijke persoon die met Ortho Regulation een overeenkomst aan gaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Ortho Regulation;

d. website: de website www.orthoregulation.eu

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ortho Regulation en de klant waarop Ortho Regulation deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Ortho Regulation, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ortho Regulation en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Afbeeldingen, prijzen en verder door Ortho Regulation verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Ortho Regulation niet.

3.3 Ortho Regulation is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

3.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Artikel 4 Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Ortho Regulation en de klant komt tot stand op het moment dat Ortho Regulation de bestelling van de klant elektronisch heeft bevestigd. Deze elektronische bevestiging vermeldt het product/de producten die de klant heeft besteld.

Artikel 6 Prijswijziging

6.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering daarvan, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen 10 werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Ortho Regulation, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden. De ontbinding dient bij schriftelijke of elektronische verklaring te worden ingeroepen.

6.2 Een verhoging van de koopprijs wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal Ortho Regulation met de klant in contact treden.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ortho Regulation zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Ortho Regulation de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 8 Garantie

8.1 Ortho Regulation geeft 2 maanden garantie op het eindproduct welke is vervaardigd aan de hand van de door de tandarts, orthodontist, gemaakte afdruk. Deze garantie komt de tandarts, orthodontist, toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de tandarts, orthodontist,  toekent.

8.2 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:

a. normale slijtage;

b. onoordeelkundig gebruik;

c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;

e. schade veroorzaakt door derden;

f. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8.3 Indien Ortho Regulation twijfelt over de door de tandarts, orthodontist, gemaakte afdruk zal Ortho Regulation in contact treden met de tandarts, orthodontist.

Artikel 9 Leveringen en leveringstermijn

9.1 Indien Ortho Regulation de afdrukken heeft ontvangen, wordt het eindproduct in het  orthodontisch laboratorium van Ortho Regulation  gemaakt en binnen  3 weken gestuurd naar het adres welke is op gegeven.

9.2 De door Ortho Regulation opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

9.3 De door Ortho Regulation opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de opdrachten in het orthodontisch laboratorium Ortho Regulation is ontvangen.

9.4 In een geval dat enig door haar bevestigde termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan Ortho Regulation slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.

9.5 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.

9.6 Indien de klant meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.

9.7 De klant is ver­plicht de geleverde zaken in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontsta­ne kosten, externe incasso partijen en rente voor zijn rekening.

9.8 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 10 Betaling

10.1 De klant wordt de volgende betaalmogelijkheden geboden:

– levering onder rembours;

– op rekening.

-Ideal.

10.1 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Ortho Regulation de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 11 Ontbinding

Van dit artikel is niet van toepassing op het eindproduct welke aan de klant geleverd is en vervaardigd is aan de hand van de door de klant gemaakte en aan Ortho Regulation toegestuurde afdruk, aangezien dit eindproduct tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de klant.

11.1 Ortho Regulation is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
11.2 Voorts is Ortho Regulation bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 12 Klachtenregeling en verjaring

12.1 De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen 1 maanden te melden. Klachten kunnen schriftelijk of elektronisch gemeld worden bij:

Ortho Regulation

Bolderweg 39F

1332AZ Almere

e-mail:  info@orthoregulation.eu

12.2 Klachten worden door Ortho Regulation binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

12.3 Alle aanspraken jegens Ortho Regulation die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk of elektronisch bij Ortho Regulation zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Ortho Regulation kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de klant.

13.2 Ortho Regulation is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

13.3 Ortho Regulation is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Ortho Regulation is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.4 Ortho Regulation is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

13.5 Ortho Regulation is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ortho Regulation of haar ondergeschikten.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Van overmacht aan de zijde van Ortho Regulation is onder andere sprake indien Ortho Regulation verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Ortho Regulation als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

14.2 Voor zover Ortho Regulation ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ortho Regulation gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Persoonsgegevens

15.1 Persoonsgegevens van klanten worden verwerkt. Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met doelomschrijving door Ortho Regulation aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

15.2 Ortho Regulation draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

15.3 Ortho Regulation verwerkt persoonsgegevens (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:

a. het versturen van de bestelde producten;

b. het beheren van een klantenbestand;

c. het verzenden aan de klant van elektronische berichten met informatie over producten van Ortho Regulation.

15.4 Ortho Regulation verstrekt persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij de klant daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.5 In elke elektronische commerciële boodschap of nieuwsbrief welke naar de klant wordt verstuurd, wordt de klant de mogelijkheid geboden zich af te melden voor dergelijke boodschappen en brieven.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten
16.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Ortho Regulation geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

16.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Ortho Regulation, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 17 Beveiliging en internet

Ortho Regulation zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Ortho Regulation kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 18 Slotbepalingen

18.1 Ortho Regulation behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Ortho Regulation zal de wijziging tijdig schriftelijk of elektronisch aan de klant bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na bekendmaking in werking.

18.2 Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de klant.

18.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
18.4 Op elke overeenkomst tussen Ortho Regulation en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Scroll naar boven